A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP
BIP
BIP.gov.pl

  Witamy na stronie...

  INFORMACJE

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna

  83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska 21

  NIP:592-020-27-62, REGON: 190010324

  Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000294398

   

  STATUS PRAWNY

  Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna.

  Spółka może używać w obrocie handlowym skrótu firmy: PKS Starogard Gdański S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

  Siedzibą Spółki jest Starogard Gdański. Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski i poza jej granicami.

  Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim.

  Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. Zmianami, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm., ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zmianami oraz postanowienia statutu Spółki.

   

  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 001000 000. 850.025 akcji znajduje się w rękach Powiatu Starogardzkiego, 149.975 akcji - w rękach pracowników.

  ORGANY SPÓŁKI:

  ZARZĄD:

  Andrzej Pograniczny – Prezes Zarządu

   

  RADA NADZORCZA:

  Wiesław Warchoł

  Stanisław Marchlewicz

  Marek Klimkiewicz

  Andrzej Wirkus

  WALNE ZGROMADZENIE

   

  Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

  Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

  Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

  - ustalenie regulaminu Zarządu,

  - ustalenie regulaminu Spółki,

  - tworzenie i likwidacja oddziałów,

  - powołanie prokurenta,

  - zaciąganie kredytów i pożyczek,

  - przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

  - zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień §29 ust.2 pkt.3 Statutu,

  - zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 75.000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień §29 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz §53 ust.3 pkt. 2 i 3 Statutu

  - sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia,

  - zbywanie i nabywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości nie przekraczającej kwoty 75.000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) EURO w złotych.

   

  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  - ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

  - ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

  - składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników w/w czynności,

  - wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

  - określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

  - opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

  - opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

  - uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

  - zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

  - zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

   

  Walne Zgromadzenie obraduje w n/w sprawach:

  - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

  - udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

  - podział zysku lub pokrycie straty,

  - przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty

   

  PRZEDMIOT DZIAŁANIA

  Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A. jest:

  1. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych (PKD45)

  2. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD46)

  3. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD47)

  4. Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD49)

  5. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD52)

  6. Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD56)

  7. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD64.19.Z)

  8. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD68.20.Z)

  9. Reklama (PKD73.1)

  10. Wynajem i dzierżawa (PKD77)

  11. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)

  12.Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)

  PRZETARGI

  OFERTY PRACY

  PKS Starogard Gdański S.A. poszukuje osób posiadających prawo jazdy kat. D na stanowisko kierowcy autobusu.

  Zapewniamy zatrudnienie na umowę o pracę, oferujemy wynagrodzenie w granicach 2.400,00 - 3.400,00 zł brutto miesięcznie, średnie wynagrodzenie około 3.000,00 zł brutto.

  Osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji, a chętnym do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy autobusu umożliwiamy uzyskanie kwalifikacji kierowcy na dogodnych warunkach finansowych.

  Panie mile widziane

  OGŁOSZENIA

  ZAŁATWIANIE SPRAW

  SIEDZIBA:

  83-200 Starogard Gdański

  ul. Pelplińska 21

  tel: (58)562-40-31     fax: (58)562-22-51 

  e-mail: pkssekretariat@pks-starogard.pl

  DWORZEC AUTOBUSOWY:

  83-200 Starogard Gdański

  ul. Gdańska 35

  tel./fax: (58)562-40-41

  kierownik dworca - Paweł Stawikowski

  e-mail: pawel.stawikowski@pks-starogard.pl

  INFORMACJA

  tel. 708 208 888

  od poniedziałku do piątku 7.00 15.00

  stacja diagnostyczna - poniedziałek - piątek 6ºº – 19ºº, sobota 7ºº – 13ºº

  wulkanizacja poniedziałek - piątek 7ºº – 15ºº

  stacja obsługi pojazdów poniedziałek - piątek 6ºº – 15ºº

  serwis tachografów  poniedziałek - piątek 8ºº – 13ºº

  sklep z częściami zamiennymi do pojazdów - poniedziałek - piątek 7ºº – 14ºº

   

  PLACÓWKA TERENOWA W KOŚCIERZYNIE

  SIEDZIBA:

  83-400 Kościerzyna

  ul. Zakładowa 11

  tel/fax:(58)686-37-13

   


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krystyna Bielan
  Publikacja dnia: 30.12.2019
  Podpisał: Krystyna Bielan
  Dokument z dnia: 30.12.2019
  Dokument oglądany razy: 21393
MegaBIP free (2.09)